Ръководство за представяне на досиета за шедьоври

Устното и нематериално наследство получи международна признателност като жизнен фактор за културната идентичност, за развитие на творчеството и за опазване на културното многообразие. То играе съществена роля в националното и международно развитие, в толерантното и хармонично взаимодействие между културите. В епохата на глобализацията, многобройни форми на това културно наследство могат да изчезнат, застрашени от културно уеднаквяване, въоръжените конфликти, туризма, индустриализацията, от обезлюдяването на селата, от миграциите и от разрушаването на околната среда.


Обявяването на шедьоврите на устното и нематериалното културно наследство на човечеството е един от двата основни приоритета на ЮНЕСКО в областта на нематериалното наследство, които се развиват паралелно. Другият приоритет се вписва в по-далечно бъдеще: става дума за подготовката на международна конвенция (чийто принцип бе приет на Генералната конференция на нейната 31-а сесия през ноември 2001 г.).Обявяването има за цел да стимулира правителствата, неправителствените организации (НПО) и местните общини да идентифицират, опазят, съживят и развиват тяхното устно и нематериално културно наследство. То цели също така и да накара отделни хора, групи, институции и организации да способстват за управлението, запазването, опазването и развитието на това наследство.

 


 

Текстът на ръководството можете да изтеглите от прикачения файл.

Прикачен файл: [кликни тук]
Оригинална снимка: [кликни тук]

 
UNESCO.ORG | Нац. комисия за ЮНЕСКО - България | Нематериално културно наследство | Недвижимо културно наследство | Образование