Система "Живи човешки съкровища" - инструкция

Цялата международна общност съзнава значението на нематериалното културно наследство, както и необходимостта от неговото съхранение. В съответствие с разпоредбите на Член 2 от Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, приета от Генералната конференция на ЮНЕСКО на нейната 32ра сесия, състояла се на 17 октомври 2003 година, нематериалното културно наследство формира чувството за самобитност и приемственост на общностите, групите и отделните лица, като неговото опазване е гаранция за насърчаване на човешкото творчество и обогатяване на културното многообразие на човечеството. В същото време, значителна част от знанията и уменията, свързани с културното изразяване в областта на музиката, танца, театъра и художествените занаяти, е заплашена от изчезване поради намаляването на броя на хората, работещи в тези области, дължащо се на недостига на средства и пагубното влияние на глобализацията.


За да се гарантира опазването на нематериалното културно наследство, следва да бъдат приети предварителни мерки за осигуряване на идентификацията на това наследство чрез създаването и редовното обновяване на един или няколко национални регистри (Член 12 от Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство).

Един от най-ефикасните начини за трайно съхранение на нематериалното културно наследство е грижата хората, които го олицетворяват, да продължават да усъвършенстват своите знания и умения и да ги предават на следващите поколения. Във връзка с това е необходимо да се определят пазителите на това наследство и да се признае официално тяхната роля като такива. Ето защо, ЮНЕСКО предлага на държавите-членки да създадат национални системи от "Живи човешки съкровища".

По време на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО през 1993 година Република Корея предложи да се учреди Програма на ЮНЕСКО за "Живи човешки съкровища". Изпълнителният съвет прие решение, с което приканва държавите-членки да създадат подобни системи в страните си. Оттогава досега бяха проведени множество международни съвещания и заседания на работни групи за определяне на обсега на понятието и насърчаване на създаването на национални системи в тази област.

Първата система от "Живи човешки съкровища" е създадена през 1950 година в Япония. Република Корея изгражда своя собствена система през 1964 година. Шест други страни - Филипините, Тайланд, Румъния, Франция, Чешката република и България - също са създали свои системи, които се различават чувствително една от друга.


Текстът на инстукцията можете да изтеглите от прикачения хайл.

Прикачен файл: [кликни тук]
Оригинална снимка: [кликни тук]

 
UNESCO.ORG | Нац. комисия за ЮНЕСКО - България | Нематериално културно наследство | Недвижимо културно наследство | Образование