Закон за културното наследство

Законът за културното наследство урежда опазването и закрилата на културното наследство на Република България.

Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност.

Законът е в сила от 10.04.2009 г. и е обнародван в ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009 г.


Пълният текст на закона можете да изтеглите от прикачения файл

Прикачен файл: [кликни тук]
Оригинална снимка: [кликни тук]

 
UNESCO.ORG | Нац. комисия за ЮНЕСКО - България | Нематериално културно наследство | Недвижимо културно наследство | Образование