България – земя като една човешка длан !

Земя като една човешка длан - е казал един от големите български поети. Разположена на 110 000 км2 в центъра на Балканския полуостров, България винаги е била естествен кръстопът между Изтока и Запада, Тази земя е наследила културно-исторически ценности на много и различни древни култури: древнотракийската, древногръцката, римската, ислямската и характерно българската, всяка от които е оставила дълбоки корени в хилядолетната история на страната. 

Началото на културното взаимодействие по българските земи се поставя още в неолита, когато местната цивилизация се среща с дошлите от Мала Азия носители на неолитна култура. Варненският некропол и откритите в него златни предмети, датирани от 4600 - 4200 г. пр.Хр. с тегло около 6,5 кг., е най-известния пример за блестяща каменно-медна (халколитна) цивилизация и първата документирана ранна държавна структура с изявена царско-жреческа власт.

Траките, най-древните историческо доказани обитатели на България, са според Херодот втория по големина народ в Стария свят. Тяхната цивилизация и култура с право се нарежда в числото на големите древни цивилизации, оформили облика на древността. Усилията на българските историци и археолози доведоха до откриването и съхраняването на забележителни съкровища, изработени от злато и сребро, до разкриването на цели градове, селища, крепости и гробници, които свидетелстват за високите върхове на тракийската материална и духовна култура, за нейното минало величие и бурна превратност.

България е родина на славянската писменост и култура, на великото дело на светите братя Кирил и Методий, обявени от Ватикана за "Покровители на Европа". Със съдействието на техните ученици още в средновековна България се откриват първите училища и книжовни школи (Преславската и Охридската), които извършват огромна просветителска дейност.

В България възниква богомилството – масово социално антифеодално движение, ратуващо за социално и духовно обновление на обществото, което намира широко разпространение в редица европейски страни.

България е страна и на първото селско антифеодално въстание в Европа, едно от малкото селски въстания в света, завършило с победа и издигнало своя вожд на върха на държавната власт.

Белязана от петвековно османско владичество, две балкански войни и близо 40-годишно развитие като страна, попаднала в сферата на влияние на Русия след Ялтенската конференция от 1945 г., след 1990 г. България върви по пътя на демокрацията.

Приемник на културно-историческото наследство на седем велики цивилизации, България е на трето място в Европа - след Гърция и Италия - по брой и разнообразие на открити паметници на културата, като гри¬жата за тяхното опазване пада основно върху плещите на държавата.

Регистрираните недвижими паметници на културата в България са над 40 000, а в държавните и общински музеи се съхраняват повече от 5 млн. движими културни ценности. Седем паметници на културата и два природни обекти бяха признати за уникални обекти от световно значение и бяха включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.В листата на световните шедьоври на нематериалното културно наследство са вписани Бистришките баби и Нестинарството.

Оригинална снимка: [кликни тук]
Допълнителен линк: [кликни тук]

 
UNESCO.ORG | Нац. комисия за ЮНЕСКО - България | Нематериално културно наследство | Недвижимо културно наследство | Образование