ENGLISH @PANEL
[обратно]

Изпълнителни органи на НК за ЮНЕСКО

България е член на ЮНЕСКО от 17 май 1956 г.

Съгласно Постановление № 147 на МС/30.06.2004 г. ръководството на Националната комисия се възлага на министъра на външните работи. Председател на НК за ЮНЕСКО е заместник-министър на външните работи, определен със заповед на Министъра на външните работи.

Изпълнителни органи на НК за ЮНЕСКО са Бюро и Секретариат.

Бюрото на НК за ЮНЕСКО се състои от председател и членове. То е колективен ръководен орган на НК и в него присъстват представители на държавните институции, научни и образователни организации, които имат основно участие в програмните дейности на ЮНЕСКО. Бюрото възлага на главния секретар изпълнението на приетите решения по програмните и организационните въпроси.

В помощ на Националната комисия работи Секретариат в рамките на Дирекция “Права на човека" на МВнР, който осъществява ежедневната дейност и връзка с ЮНЕСКО. Секретариатът е изпълнителен и координиращ орган на комисията и се състои от главен секретар и необходимия брой сътрудници.

* * *

Председател на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО - г-жа Елена Шекерлетова, заместник-министър на външните работи

Заместник-председател на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО - г-н Ангел Банджов, директор на дирекция "Права на човека" в Министерство на външните работи

Главен секретар на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО * * *