ENGLISH @PANEL
[обратно]

Приоритети на НК за ЮНЕСКО

Националната комисия за ЮНЕСКО се ръководи в своята дейност от ясно определени приоритети на България в ЮНЕСКО, като акцентът е поставен на проектите с практическо и материално значение за нашата страна.

Приоритетите според основните направления на дейност са:

В сферата на образованието:
- качествено образование за всички, реформа на средното и висшето образование, използване на нови информационни технологии в средното образование;
- техническо и професионално образование;
- междууниверситетско сътрудничество, изграждане и участие в създадени вече мрежи на катедри на ЮНЕСКО;
- асоциирани училища към ЮНЕСКО;
- функционална грамотност, особено на уязвимите групи;
- гражданско образование, права на човека, изграждане на “култура на мира", толерантност и ненасилиe.

В сферата на естествените науки и екологията:
- биоразнообразие и опазване на природните ресурси;
- нови и възобновяеми източници на енергия;
- опазване на водните ресурси и прилежащите им екосистеми;
- сеизмологични изследвания – приоритет за региона на Балканите;
- биоетика и биоинженерство, човешки геном.

В сферата на културата:
- междукултурен диалог и културно многообразие;
- опазване на културното наследство и особено на 7-те културни обекта, включени в Списъка на световното културно наследство;
- защита, опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство;
- модернизиране на материалната база на българската култура;
- създаване на база данни в областта на културата (музеи, фолклор, библиотеки);
- културен туризъм, културна индустрия.

В сферата на информацията и комуникацията:
- насърчаване на свободното движение на идеи и всеобщ достъп до информация;
- насърчаване на достъпа на всички до информационните и комуникационни технологии (ИКТ;
- включване на български обекти в “Паметта на света"
- дигитализация на културното наследство;
- осигуряване на свободен достъп до информация и знания, с акцент върху свободата на изразяване;
- използване на модерните технологии за целите на образованието, науката и културата;
- авторски права.

В сферата на социалните науки и по въпросите на младежта:
- приложение на етиката в науката и технологиите;
- управление на социалните трансформации;
- развитие на правата на човека, борба срещу всички форми на дискриминация, расизъм и ксенофобия и произтичащата от тях нетолерантност;
- проблеми на най-уязвимите социални групи;
- изграждане на младежки мрежи за сътрудничество.

* * *


Оригинална снимка: [кликни тук]

Fastprotect1.net
This Page Is Under Construction - Coming Soon!

Why am I seeing this 'Under Construction' page?