ENGLISH @PANEL
[обратно]

Стипендии. Конкурси

Стипендиантски програми

 1. I.   Съвместни с ЮНЕСКО стипендии, финансирани от  държави-членки

Co-sponsored Fellowships Programmes

 

Стипендия, отпускана от Руската федерация и Международния център за развитие на устойчивата енергия

Стипендиите се предоставят в следните тематични направления:

 • Енергия и устойчиво развитие
 • Екологично управление и екологични ресурси
 • Възобновяема енергия

Руската федерация предоставя 20 стипендии с продължителност на обучението 4 седмици. Основните бенефициенти са развиващите държави и държавите в преход.  Към описанието на стипендията е приложен списък с държавите, в който към момента е включена и България.

Условия за кандидатстване:

 1. Кандидатите да притежават образователна степен „Бакалавър”;
  1. Да имат добро ниво на владеене на английски език;
  2. Да са на възраст до 35 години;

Всяка кандидатура следва да бъде подкрепена от Националната комисия за ЮНЕСКО на съответната страна.

 1. II.    Съвместна стипендиантска програма на ЮНЕСКО и Л’ОРЕАЛ

Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ се организира съвместно от L’Oréal и UNESCO с партньорството на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

За участие в програмата могат да кандидатстват жени на възраст до 35 години, които се обучават по докторски програми или вече имат докторска степен и се занимават с научни изследвания в сферата на естествените науки. Eжегодно се отпускат три стипендии, всяка от които е в размер на 5000 евро. Целта на тези средства е да се подпомогне изследователската дейност в България и да се насърчи развитието на академична кариера сред младите жени-учени.

За всеки цикъл условията за кандидатстване, формулярът за участие и крайният срок за изпращане на необходимите документи се публикуват допълнително за всяка календарна година.


Подборът на кандидатите се осъществява от изтъкнати преподаватели на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и представители на партньорите в проекта.

III.  Стипендия „КЕЙЗО ОБУЧИ” – съвместна програма на Япония и ЮНЕСКО

В рамките на програмата японското правителство предоставя 20 стипендии в следните 4 приоритетни области:

 • Околна среда
 • Междукултурен диалог
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Мирно разрешаване на конфликти

Условия за кандидатстване:

Всяка кандидатура трябва да бъде подкрепена от Националната комисия за ЮНЕСКО на държавата-бенефициент.

Кандидатите трябва да притежават магистърска степен и да имат интерес в изследователската дейност. Да са на възраст до 40 години. Размерът на стипендията е до 10 000 щ. долара.

За допълнителна информация: http://www.unesco.org/new/en/fellowships

За всяка календарна година стипендиите се анонсират след получаване на официално уведомление от ЮНЕСКО!