ENGLISH @PANEL
[обратно]
20.11.2009

Национален семинар за експерти в областта на нематериалното културно наследство

Днес, 20 ноември 2009 в резиденция Бояна се проведе национален семинар на тема "Нематериално културно наследство". Участие в него вземат експерти от Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове "Читалища", научни работници от Института за фолклор при БАН, Етнографския институт с музей при БАН, експерти. Семинарът е организиран от Националната комисия за ЮНЕСКО и Министерството на културата и цели организирането и провеждането на специализирано обучение под формата на курс за квалификация на кадри в областта на нематериалното културно наследство.
С приветствия към участниците в семинара се обърнаха заместник-министърът на културата г-н Димитър Дерелиев, както и гостите - г-жа Мари-Пол Рудил – Директор на Сектор "Култура" в Европейското регионално бюро на ЮНЕСКО във Венеция и проф. Йогюз Йоджал – представител на Националната комисия за ЮНЕСКО на Р. Турция.
Семинарът е първият от замислената поредица от подобни инициативи за повишаване на капацитета на професионалните дейци в тази област. Състои се от няколко модула (панела), в които ще се засегнат проблеми, отнасящи се до опазването, съхраняването и предаването на НКН.
- Участниците ще придобият уменията да идентифицират и документират (създаване на регистри и инвентари), да изследват и обработват, както и повишаване на капацитета им за управление на НКН.
- Внимание върху обучението за работа (предимно чрез формално и неформално образование) с младото поколение и запознаването му с проблемите засягащи НКН.
- Важен аспект от програмата е и представяне на възможности за включване на НКН в културните политики на регионите и значението му за икономическото им развитие.
- Обучаване на участниците в курса за работа с медии, с цел популяризиране на НКН от една страна и ангажирането на общността с проблемите и опасностите свързани с него, както и представяне на постигнатите резултати в областта.
- Участието на чуждестранни лектори ще способства за запознаване на българските специалисти с достиженията постигнати в други страни в областта на запазването и съхраняването на НКН.

Оригинална снимка: [кликни тук]