ENGLISH @PANEL

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО


ЮНЕСКО приема за своя програмна задача да “гарантира развитието и свободната изява на всички култури по света, всяка от които се опира на своите собствени корени, като нейният разцвет може да бъде постигнат само в контакт с другите култури". Така диалогът на културите придобива нов смисъл в рамките на глобализацията и на международния политически контекст.

ЮНЕСКО обръща особено внимание на културното наследство : като ключов елемент за укрепване на регионалното и глобалното сътрудничество; това наследство във всички негови изразни форми трябва да бъде съхранено, развито и предадено на бъдещите поколения като свидетелство за човешкия опит и стремежи, така че да се насърчава творческото съзидание в цялото му разнообразие и да се вдъхновява осъществяването на истински диалог между културите.

Близо тридесет години ЮНЕСКО работи с всички държави по света, за да издири културни и природни обекти, които могат да бъдат определени като световно наследство, и да осигури тяхното запазване за бъдещите поколения. Това са уникални и разнообразни природни места и исторически и културни паметници, шедьоври на нематериалното културно наследство.Допълнителна информация, можете да намерите [тук].